Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden My Special Place

Welkom bij  My Speciale Place en hartelijk dank voor uw bezoek!

De Website is een platform waar aanbieders van vakantieaccommodaties (hierna: “Verhuurders” in meervoud of “Verhuurder” in enkelvoud) deze accommodaties ter verhuur aanbieden middels advertenties aan bezoekers van de Website. My Special Place is en wordt geen partij bij de overeenkomst tot huur van een vakantieaccommodatie welke mogelijk tussen een Verhuurder en een bezoeker van de Website tot stand komt. De bezoekers van de Website welke ingaan op de aanbiedingen van een door Verhuurders aangeboden vakantieaccommodatie en of een van de aangeboden vakantieaccommodaties gaan huren van een Verhuurder, worden hierna aangeduid als “Huurders” in meervoud en “Huurder” in enkelvoud.

Door de Website te bezoeken verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij adviseren u dan ook deze algemene voorwaarden te lezen. Bij gebruik van de Website kan u gevraagd worden zich nogmaals akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden.

Heeft u na lezing vragen over deze algemene voorwaarden dan vernemen wij graag. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Ingangsdatum en tussentijdse wijziging

Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 31 augustus 2016 van toepassing op ieder gebruik van de Website en op alle door My Special Place aangeboden diensten.

Werking Website

My Special Place besteedt zeer veel zorg aan het zo optimaal en foutloos mogelijk laten functioneren van de Website en de aldaar te raadplegen informatie. Voor het functioneren van de Website is My Special Place mede afhankelijk van derden. De informatie over de vakantieaccommodaties is samengesteld door Verhuurders. Om deze redenen kunnen wij u helaas niet garanderen dat de Website altijd zonder storingen zal functioneren of altijd bereikbaar zal zijn en dat alle informatie op de Website juist is. Vanzelfsprekend doen wij binnen redelijke grenzen haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert en de aangeboden informatie juist is.

Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

My Special Place draagt zorg voor het hosten en de bereikbaarheid van de Website. My Special Place is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing van de Website. My Special Place zal een storing zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen.

My Special Place is tevens niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de Website door de Gebruiker.

My Special Place sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door;

Gebruik van de diensten van de Website of andere diensten van My Special Place

Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan.

Onjuiste informatie op de Website.

Gebruikers vrijwaren My Special Place voor aanspraken van derden met betrekking tot schade, waaronder meer – doch niet uitsluitend – juridische kosten, geleden door het aangaan van een overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en of het gebruik maken van de Website.

Ongeoorloofd gebruik van de Website

De inhoud van de Website bestaat onder meer uit een databank met een wisselend aanbod van vakantieaccommodaties Het is Gebruikers niet toegestaan behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van My Special Place, delen van deze Databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan.

Uitleg algemene voorwaarden en toepassing

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de feitelijke bedoeling van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de bedoeling en strekking van deze algemene voorwaarden.

Misbruik, toepasselijk recht en geschillen

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. My Special Place treedt hard op tegen misbruik van de Website.

Voorwaarden voor Huurders

Ingaan op aanbod van Verhuurder

My Special Place is en wordt geen partij bij de overeenkomst die u sluit of wenst te sluiten met de Verhuurder. U sluit zelfstandig een overeenkomst met de Verhuurder van de accommodatie. My Special Place verzendt alleen uw boekingsaanvraag en heeft verder geen enkele bemoeienis met (of kennis van) de eventuele verhuurtransactie en betaling zoals die al dan niet vervolgens tot stand komt tussen Huurder en Verhuurder. U dient dan ook zelf – zo u dat nodig acht – eventuele achtergrondinformatie over de accommodatie op te vragen bij Verhuurder en zelf nader onderzoek te doen naar locatie en kwaliteit van de accommodatie, alsmede de betrouwbaarheid van de Verhuurder.

Aangeboden informatie op de Website

My Special Place doet haar best ervoor te zorgen dat de door Verhuurders verschafte informatie op de Website over de aangeboden accommodatie juist is. Daartoe onderneemt My Special Place wanneer zij daar – ter haar uitsluitende beoordeling – aanleiding toe ziet, verschillende acties richting Verhuurder.

My Special Place kan evenwel niet garanderen dat de informatie op de Website te allen tijde juist en betrouwbaar is. My Special Place kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op de Website.

My Special Place voert geen fysieke controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de aangeboden accommodatie en de juistheid en volledigheid van de aangeboden accommodatie.

My Special Place kan u ook niet garanderen dat de accommodatie die door Verhuurders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

Plaatsen van beoordelingen

My Special Place hecht waarde aan uw mening en ervaring. Om die reden hebben Huurders die een boekingsaanvraag via de Website hebben gedaan, de mogelijkheid een beoordeling te plaatsen over de gehuurde accommodatie. Die beoordeling wordt bij de betreffende accommodatie geplaatst. Verhuurders hebben de mogelijkheid te reageren op een beoordeling. In alle gevallen worden beoordelingen van Huurders en reacties van Verhuurders op de Website bij de betreffende accommodatie geplaatst. Een beoordeling en een reactie daarop moet naar waarheid worden ingevuld en mag geen kwetsende woorden bevatten of kwetsend van aard zijn. Beoordelingen en reacties in strijd met deze regels worden verwijderd. My Special Place behoudt zich het recht voor te allen tijde beoordelingen en reacties te verwijderen of suggesties voor te stellen voor wijziging indien zij daartoe aanleiding ziet.

Een Verhuurder heeft de keuze een beoordeling wel of niet in zijn advertentie te tonen. Indien een Verhuurder ervoor kiest een beoordeling niet te tonen worden de door een Huurder gegeven cijfers wel meegenomen in het gemiddelde cijfer dat getoond wordt bij de advertentie.

Voorwaarden voor Verhuurders

Kosten plaatsen advertentie

My Special Place brengt in het geval van een nieuwe advertentie, geplaatst na 31-12-2016, de verhuurder € 25,-  in rekening. Alle advertenties blijven 1 jaar geldig

Betaling kan geschieden op een van de door My Special Place aangeboden betaalwijzen.

Na ontvangst van de betaling en het bericht van My Special Place dat de accommodatie online is gezet, gaat uw jaarabonnement in. Vervolgens wordt eens per jaar bij ingang van het nieuwe advertentiejaar de kosten, € 25.- per advertentie, in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor overige verschuldigde bedragen ter zake door Verhuurder afgenomen aanvullende producten en diensten.

Verhuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door deze zijn of haar geplaatste inhoud van de advertentie. Verhuurder dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor back-up van de geplaatste inhoud.

Prijzen en betalingscondities

Genoemde prijzen zijn incl.Nederlandse btw. Als u een bedrijf met geldig btw -nummer buiten Nederland maar binnen Europa heeft kunt u mogelijk de btw verleggen. Neem contact op met info@mspholiday en vermeld uw btw-nummer. Uw btw-nummer wordt dan geverifieerd in de VIES databank geverifieerd. Bij een geldig btw-nummer buiten Nederland maar binnen Europa kunnen wij voor u instellen dat er geen btw wordt berekend op uw facturen. Dit is pas definitief als u een schriftelijke bevestiging van de helpdesk van My Special Place heeft gehad. De btw kan niet met terugwerkende kracht worden berekend, reeds aangemaakte facturen met btw kunnen niet meer aangepast worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Verhuurder ervoor zorg te dragen dat deze voldoet aan fiscale verplichtingen welke mogelijk op de Verhuurder van toepassing zijn. Wij bieden geen mogelijkheid om de btw buiten Europa te verleggen.

My Special Place is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt.

Betalingen door de Verhuurder dient te geschieden, tenzij anders aangegeven binnen 14 dagen na factuurdatum.

Verstrekking gegevens

My Special Place is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat My Special Place is uitgegaan van door de Verhuurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar direct kenbaar behoorde te zijn.

Bij totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen My Special Place en Verhuurder dient Verhuurder te allen tijde zorg te dragen voor een werkend e-mailadres welke door Verhuurder frequent (wekelijks) wordt gelezen. Verhuurder staat in voor het feit dat het door hem opgegeven e-mailadres werkt en frequent wordt gelezen.

My Special Place zal wanneer zij daartoe aanleiding mocht zien nadere informatie opvragen bij Verhuurder. Verhuurder dient mee te werken aan redelijke verzoeken tot informatie over de Verhuurder en de accommodatie.

Toegang account en data Verhuurder

Voor beheers- en configuratiedoeleinden en voor de financiële afwikkeling van een transactie en boekingsaanvraag, heeft My Special Place toegang tot het account van de Verhuurder op de Website.

My Special Place is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot de account van de Verhuurder.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor zijn data en inhoud. My Special Place is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door My Special Place aan hem uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden voor zijn account. My Special Place accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

My Special Place is uitsluitend en nadrukkelijk bestemd voor particuliere eigenaren van vakantiehuizen, die hun vakantiehuis willen aanbieden en verhuren op My Special Place. Om dit unieke karakter van onze website te behouden en uitsluitend woningen te kunnen presenteren die door de eigenaar volledig, liefst zo uitgebreid mogelijk en met zorg, zijn beschreven, maken wij u attent op de navolgende regels:

Het is alleen voor Nederlandstalige verhuurders mogelijk om een vakantiehuis te adverteren op My Special Place. Mocht My Special Place een advertentie tegenkomen in een andere taal dan het Nederlands of My Special Place heeft het vermoeden dat Verhuurder de Nederlandse taal niet machtig is, dan plaatst My Special Place deze advertentie offline. My Special Place zal vervolgens per e-mail contact opnemen met de Verhuurder. Mocht de Verhuurder niet in staat blijken in correct Nederlands zijn advertentie te plaatsen en te beheren, dan wordt de advertentie definitief offline geplaatst en het abonnement beëindigd. Advertentiekosten worden dan ook niet terugbetaald.

Teksten van advertenties op de website van My Special Place mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld.

De titel en de tekst van een advertentie moeten juist en helder worden omschreven en mogen dan ook niet onjuist of misleidend zijn. Foto’s of video’s bij een advertentie moeten betrekking hebben op de aangeboden accommodatie of direct daar mee verband houden. Foto’s van de accommodatie dienen recent te zijn en een waarheidsgetrouw beeld vormen van de accommodatie.

Verhuurder dient de kalender van de accommodatie te allen tijde up to date te houden zodat Huurders zich een waarheidsgetrouw beeld kunnen vormen van de beschikbaarheid van de betreffende accommodatie.

My Special Place heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de Verhuurder geplaatste teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk aan te passen of te weigeren, zowel wat betreft advertentieteksten als afbeeldingen.

Het gebruik van eigen scripts, HTML of andere programmeertalen in de advertentie, het leiden van internetverkeer naar andere websites en het verwijzen naar eigen merken, andere websites of internet zoekmachines, is niet toegestaan Wanneer er schade wordt ondervonden door het gebruik als bedoeld in de vorige zin, dan zal dit worden doorberekend aan de Verhuurder.

Advertenties in strijd met bovenstaande regels worden door My Special Place verwijderd zodra My Special Place op de hoogte is van schending van bovenstaande regels. Wanneer My Special Place op de hoogte is van een ondergeschikte schending van bovenstaande regels dan kan My Special Place ter haar uitsluitende beoordeling kiezen tussen verwijdering van de advertentie van de Website.